Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Thời gian đăng: 23-11-2018 14:46 | 219 lượt xemIn bản tin

Thông Báo Bổ nhiệm

THÔNG BÁO !!!
QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc #VinaQualityJSC
Kiêm trưởng phòng KD VNQ GROUP)
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA QUALITY
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Vina Quality;
- Xét năng lực và phẩm chất của ông Nguyễn Văn Hiền
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông : Nguyễn Văn Hiền làm Phó Giám Đốc công ty Cổ phần Vina Quality kiêm trưởng phòng kinh doanh tập đoàn VNQ GROUP kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2018.
Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông Nguyễn Văn Hiền có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Giám Đốc Công ty và trước Pháp Luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác về việc này được ban hành. Ông Nguyễn Văn Hiền và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận :
- Như điều 3 ( để thực hiện)
- Lưu HCNS GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng dấu)
#VNQGROUP